back

ONLINE PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring is van kracht met ingang van 10 mei 2018.

 Uw privacy is belangrijk voor ons; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor het gebruik van de websites en/of applicaties van onze organisatie, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites en/of applicaties verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier cookies gebruikt worden.

 Deze verklaring geldt voor websites en/of applicaties van onze organisatie, die links naar deze verklaring bevatten. De verklaring geldt niet voor die websites en/of applicaties welke door ons zijn ontwikkeld of in beheer zijn, die een eigen privacyverklaring hebben.

 Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij als organisatie met uw gegevens omgaan:

 • Bereik
 • Persoonsgegevens
 • Het verzamelen van persoonlijke gegevens
 • Gebruik van persoonlijke gegevens
 • Emailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief/li>
 • Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
 • Bewaren van uw gegevens
 • Cookies
 • Bericht van wijzigingen
 • Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Bereik

De Online Privacyverklaring geldt voor de websites en/of applicaties van onze organisatie, waar bij het gebruik van deze websites persoonsgegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het voeren van correspondentie met u via post, e-mail of sociale media. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Uw gegevens die u door het gebruik van de betreffende websites en/of applicaties, worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de wet verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contactformulier wordt ingediend.
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u.
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief.
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites.

Uw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt. Als er geen wettelijke verplichting is, dat wij uw gegevens gebruiken en opslaan, zullen wij deze gegevens verwijderen.
 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming hebt gegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor zal u zich apart moeten aanmelden en toestemming moeten geven.

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Emailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

"Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (email)nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar klantenservice@purdey.nl of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Ook is het mogelijk in uw account aan te geven of u de nieuwsbrief wel/ niet wilt ontvangen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres,tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring." .

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Onze organisatie implementeert, eventueel met behulp van externe partijen, naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen wij uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens voor zover nodig om de door u gevraagde diensten te verlenen. Als u ons wilt verzoeken uw gegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u per post contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van onze organisatie. Het adres kunt u vinden onderaan de Privacyverklaring bij het kopje 'Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens'.

We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen als organisatie en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contactformulier wordt ingediend
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons hebt afgenomen
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites en/of applicaties.

Cookies

Zoals boven vermeld, leggen we informatie over uw bezoek aan onze websites en/of applicaties vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik van de betreffende websites en/of applicaties.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen. Zo willen we de gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Als wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens via de website(s) werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis. In dat geval zullen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven of wij uw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door onze organisatie, kunt u een verzoek sturen aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt uw verzoek sturen naar: 

Purdey Mode B.V.
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Huygensweg 36

5482 TG Schijndel 

Email: klantenservice@purdey.nl  t.a.v. functionaris gegevensbescherming